italiano castellano français Valutazione ambientale di piani e programmi - Evaluación ambiental de planes y programas - Evaluation environnementale des plans et programmes
català
       El projecte
Socis
Organigrama
Projectes pilot
Guies metodològiques

El projecte ENPLAN pretén establir una cooperació transnacional entre diverses regions europees d?Itàlia i de l?Estat espanyol, amb l?objectiu d?elaborar una metodologia comuna i consensuada per a l?aplicació de l?avaluació ambiental estratègica en plans i programes a nivell regional.
Aquesta pretensió respon als principis establerts en la directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell (relativa a l?avaluació dels efectes de determinats de plans i programes sobre el medi ambient), en la qual es fixen uns principis generals en el sistema d?avaluació ambiental als estats membres per establir procediments i metodologies per a l?avaluació.
Actualitat
Eventos
Ajuts
Mapa del web
Sitio de trabajo