italiano castellano français Valutazione ambientale di piani e programmi - Evaluación ambiental de planes y programas - Evaluation environnementale des plans et programmes
català
       El projecte
Socis
Organigrama
Projectes pilot
Guies metodològiques

El projecte ENPLAN pretén establir una cooperació transnacional entre diverses regions europees d’Itàlia i de l’Estat espanyol, amb l’objectiu d’elaborar una metodologia comuna i consensuada per a l’aplicació de l’avaluació ambiental estratègica en plans i programes a nivell regional.
Aquesta pretensió respon als principis establerts en la directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell (relativa a l’avaluació dels efectes de determinats de plans i programes sobre el medi ambient), en la qual es fixen uns principis generals en el sistema d’avaluació ambiental als estats membres per establir procediments i metodologies per a l’avaluació.
Actualitat
Eventos
Ajuts
Mapa del web
Sitio de trabajo
  info@interreg-enplan.org